Прибуток — це не головне!

Прибуток — це не головне!

Більшість аграріїв вважає, що прибуток це різниця між доходами та витратами. Такий підхід справедливий для визначення чистого прибутку, та й то лише у випадку, якщо все чітко враховано та розраховано. Цей показник можна використовувати для визначення підсумкового результату роботи, але для оцінки загальної успішності бізнесу на кожному етапі виробничого процесу необхідно звернути увагу й на інші види прибутку.

Чистий, валовий, маржинальний, операційний прибутки, EBIT і EBITDA, EVA і десятки інших — показники, які дозволяють трохи краще зрозуміти, наскільки ефективно працює підприємство. Грошові потоки, бюджетування, P&L — ви не зможете бути ефективним, якщо будете опиратись лише на показники бухгалтерського обліку. Ми коротко описали ключові показники, які допоможуть вам дізнатись про успішність вашої роботи більше!

Валовий прибуток

Показник застосовується для визначення ефективності продажів. Це різниця між виручкою від реалізації продукції та її собівартістю. Показник не враховує витрат на сплату податків та інших встановлених виплат.

Валовий прибуток дозволяє розрахувати валову маржу — відсоток від загального обсягу виручки, який компанія зберігає після врахування витрат на виробництво. Чим вищий показник маржі, тим краще для підприємства.

Валовий прибуток

Виручка — це чистий дохід від реалізації продукції. До собівартості відносяться фіксовані і змінні витрати, які пов'язані з виробництвом. Наприклад, витрати на сировину, матеріали, зарплату і амортизацію.

В звітності валовий прибуток можна знайти в Формі №2 "Звіт про фінансові результати" (далі — Форма №2).

Маржинальний прибуток

Даний вид прибутку визначає, яку продукцію найвигідніше продавати. Показник дозволяє краще спланувати виробництво, а також визначати "точку беззбитковості" — обсяг або рівень операцій, при якому сукупний дохід дорівнює сукупним витратам.

Маржинальний прибуток дозволяє визначити найбільш прибуткові і збиткові напрями діяльності. Фермер може встановити, на якому виді продукту слід сконцентруватись, а від якого — відмовитись, або оптимізувати його виробництво.

Загалом цей показник допоможе зрозуміти, наскільки виросте прибуток з кожної нової одиниці продукції.

Маржинальний прибуток

Маржинальний прибуток не відображається в бухгалтерській звітності, але його виводять за допомогою показників у Формі №2.

Операційний прибуток

Операційний прибуток — різниця між валовим прибутком і операційними витратами. Це той вид прибутку, на який орієнтується більшість аграріїв. Демонструє, наскільки успішний бізнес і наскільки ефективно підприємство виробляє, а потім продає агропродукцію.

Показник дозволяє розрахувати й операційну маржу. Вона показує, який відсоток від виручки залишається у компанії після вирахування собівартості, а також комерційних і адміністративних витрат. Важливо, щоб операційна маржа зростала, або хоча б лишалась на стабільному рівні.

Операційний прибуток

До операційних витрат належать адміністративні витрати, витрати на збут продукції та інші.

В звітності операційний прибуток знаходиться в Формі №2.

Чистий прибуток

Це частина балансового прибутку підприємства, яка залишається після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету. Найчастіше направляється на збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів, резервів і для оптимізації виробництва.

До фінансових доходів відносяться дивіденди, дохід з депозитів та позитивна курсова різниця, а до фінансових витрат — виплата відсотків по позиках, витрати за фінансовими гарантіями, негативна курсова різниця.

Чистий прибуток

В звітності чистий прибуток знаходиться також в Формі №2.

EBIT і EBITDA

EBIT і EBITDA — показники інвестиційної привабливості компанії. Це взаємо залежні  показники, тому їх потрібно зараховувати разом.

EBIT — це прибуток до сплати податків та відсотків. Різниця з операційним прибутком полягає в тому, що в показнику EBIT враховуються доходи і витрати, не пов'язані з операційної діяльністю (не операційний прибуток). У разі, якщо інших доходів і витрат у підприємства немає, то операційний прибуток еквівалентний показнику EBIT.

EBITDA —  фінансовий результат компанії, виключаючи вплив ефекту структури капіталу (відсотків, сплачених за позиковими коштами), податкових ставок і амортизаційної політики підприємства.

Показник дозволяє приблизно оцінити грошовий потік, виключивши амортизацію. Він корисний для порівняння підприємств однієї галузі, що мають різну структуру капіталу. При цьому не мають значення розміри інвестицій, боргове навантаження або податковий режим — враховуються тільки вид діяльності та операційні результати. EBITDA — показник, який демонструє банку або інвестору, наскільки швидко компанія поверне вкладені кошти.

 

EBIT

Процентні витрати — сплата відсотків, але не тіла кредиту.  

EBITDA

EBIT і EBITDA не вказані в бухгалтерській звітності, але її можна вивести за допомогою показників у формах №2 і №3 "Звіт про рух грошових коштів".

EVA

EVA (Economic Value Added) — економічна додана вартість. Це різниця між значенням чистого операційного прибутку після сплати податків й інвестованим капіталом компанії.

Це одна з найпопулярніших моделей для визначення вартості підприємств. Вона може використовуватися як для інвестиційної оцінки компанії загалом, так і для оцінки ефективності окремих напрямків бізнесу, інвестиційних проектів чи окремих підрозділів. Показник дозволяє оцінити необхідність вкладання коштів в певний напрямок й розрахувати час окупності цього заходу.

EVA

Капітал —  власний капітал підприємства або інвестиційний (для нового бізнесу або проекту).

Вартість капіталу отримується за допомогою показника WACC.

EVA — це аналітичний показник і в звітності його немає. Розраховується за допомогою показників: чистий операційний прибуток після сплати податків (Форма №2) та капітал (Форма №1 "Баланс").

 

Аналіз прибутку — важливий інструмент для виявлення слабких місць в фінансовому стані підприємства. Наведені в матеріалі види прибутку не вимагають визначення додаткових показників, за основу беруться ті, які вже є в звітах підприємства. Провівши чіткий аналіз, можна визначити, які види продукції потребують розвитку, а які приносять хороші фінансові результати.